Zmiany zostały wymuszone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt U 4/12), który orzekł, że kwestia uboju zwierząt powinna zostać uregulowana na poziomie ustawowym, nie zaś w rozporządzeniu ministra.

Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997 r. nr 111, poz. 724 ze zm.) przewiduje zaś w art. 34 ust. 1, że zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości. I właśnie ten ustęp ministerstwo proponuje uchylić w celu dopuszczenia wykrwawiania do końca świadomych zwierząt.

Propozycja ta jest zgodna z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, które obowiązuje u nas od 1 stycznia 2013 r. Dopuszcza ono ubój rytualny zwierząt, pod warunkiem że odbywa się w rzeźni.

W uzasadnieniu projektu resort wskazuje, że takie zmiany są konieczne ze względu na kondycję przedsiębiorców działających w tej branży. W 2011 r. dokonano w ten sposób uboju 1511 cieląt, 1908 owiec i 667 kóz. Funkcjonowało 15 rzeźni bydła oraz 12 rzeźni drobiu, w których pozyskiwano mięso zgodnie z wymogami islamu i judaizmu.

Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do Komitetu Rady Ministrów