Menadżerskie zarządzanie

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) wprowadziła do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości między innymi menadżerski model zarządzania w sądownictwie.

W ramach reform związanych z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości odstąpiono od dotychczasowego modelu zarządzania w sądownictwie i położono nacisk na wykonywanie przez sędziów zadań orzeczniczych, czemu służy odciążenie ich od konieczności wykonywania obowiązków i zadań o charakterze administracyjnym. Zadania te przejęli dyrektorzy sądów.

Od 1 stycznia 2013 r. organami sądów są:

• Sąd rejonowy – prezes sądu i dyrektor sądu. Z tym, że dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej piętnaście stanowisk sędziowskich. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, minister sprawiedliwości może powołać dyrektora sądu w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej dziesięć stanowisk sędziowskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu będą wykonywać dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.

• Sąd okręgowy - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu.

• Sąd apelacyjny - prezes sądu, kolegium sądu i dyrektor sądu.
Zadania dyrektora

Dyrektor sądu będzie posiadał kompetencje w dziedzinie zarządzania i finansów oraz będzie ponosił odpowiedzialność za zapewnienie i sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz efektywne zarządzanie zasobami personelu pomocniczego, a więc odpowiedzialność za zapewnienie sędziom warunków umożliwiających sprawne wykonywanie przez nich pracy.

Zadania prezesa

Na prezesach sądów będzie natomiast spoczywać odpowiedzialność za zapewnienie, poprzez właściwe kierowanie pracą sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, jakości podstawowej działalności sądu - a więc przede wszystkim sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Według Ministerstwa sprawiedliwości odciążenie prezesów sądów od obowiązków administracyjnych, umożliwi im skoncentrowanie się na kierowaniu podstawową działalnością sądu, a więc tzw. działalnością orzeczniczą i pracą z sędziami, a także pozostałą kadrą szeroko pojętego pionu orzeczniczego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ms.gov.pl