19 stycznia wraz z nową ustawą o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.) wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Jednak im bliżej tej daty, tym większe zamieszanie i rozbieżność opinii, kogo tak naprawdę będą obowiązywały nowe przepisy.

Szkolenia w toku

Z takim pytaniem zwrócił się do biura rzecznika praw obywatelskich jeden z przyszłych kierowców, zainteresowany uzyskaniem prawa jazdy kategorii A, który jest w trakcie szkolenia. Zdaniem prawników z zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego RPO nawet jeśli do 19 stycznia ktoś nie uzyska zaświadczenia o ukończeniu kursu, będzie mógł po jego uzyskaniu przystąpić do egzaminu na starych zasadach.
Prawnicy powołują się na przepis art. 134 ustawy o kierujących pojazdami, który stanowi, że szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy w formie kursu lub zajęć szkolnych jest kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów. Po uzyskaniu takiej odpowiedzi przyszły kierowca zamieścił ją w internecie, wywołując zamieszanie wśród kandydatów na kierowców. Ci bowiem słyszeli w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego coś wręcz przeciwnego.
Także prowadzące reformę Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej konsekwentnie stoi na stanowisku, że niezależnie od wszelkich okoliczności ci, którzy nie zdążą z egzaminem do 18 stycznia, od 19 będą go musieli zdawać na nowych zasadach. Kto ma rację? Odpowiedź z zespołu BRPO nie była – jak się okazuje – oficjalnym stanowiskiem rzecznika w tej sprawie.
– Jeżeli po wejściu w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami rzecznik będzie otrzymywał skargi dotyczące omawianej materii i stosowania obowiązujących już przepisów w praktyce, będą one przedmiotem szczegółowej analizy i ewentualnych działań RPO, zgodnie z posiadanymi kompetencjami – tłumaczy Anna Kabulska z biura RPO.

Zimą na motorze

Większe wątpliwości niż kwestie rozpoczętych szkoleń budzi kwestia samych egzaminów. A mianowicie tego, czy osoby, które przed wejściem w życie nowych przepisów zdały egzamin teoretyczny, po 19 stycznia będą mogły podejść do egzaminu praktycznego także wg starych reguł.
Najwięcej powodów do niepokoju mają właśnie przyszli motocykliści. Po pierwsze, w ich przypadku zmienia się nie tylko egzamin teoretyczny, ale i praktyczny. Po drugie, wielu z nich w okresie zimowym zdaje wyłącznie egzamin teoretyczny, czekając z praktycznym na rozpoczęcie sezonu motocyklowego.
W tej kwestii również Ministerstwo Transportu z żelazną konsekwencją trzyma się jednej wersji: „żadnych starych egzaminów po 19 stycznia”.
I to pomimo, że egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Jeśli nawet ktoś rozpoczął jego przechodzenie na starych zasadach i zda egzamin teoretyczny, po 19 stycznia praktykę i tak będzie musiał zaliczać według nowych reguł.