Nawet jednak jeśli tego nie zrobi, to nie może to stanowić samoistnej przesłanki do uwzględnienia odwołania – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.
Konsorcjum startujące w przetargu na dostawę leków zostało wykluczone na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późń. zm., dalej: p.z.p.). Chodziło o to, że zamawiający rozwiązał wcześniej umowę z jednym z jego członków na dostawę leków do tego samego szpitala. Wykonawca zakwestionował jednak zarówno podstawy do wykluczenia, jak i fakt, że nie otrzymał jego uzasadnienia faktycznego. Zamawiający poprzestał bowiem na przywołaniu treści przepisu.
– Rzeczywiście uzasadnienie wykluczenia było dość lakoniczne, bowiem odzwierciedlało jedynie treść art. 24 ust. 1 pkt 1a p.z.p. i zamawiający naruszył art. 92 ust. 1 pkt 3 p.z.p., nie podając uzasadnienia faktycznego, tj. opisu okoliczności będących postawą wykluczenia.
Jednak powyższe naruszenie nie jest takiego rodzaju, aby miało wpływ na wynik postępowania, skoro decyzja o wykluczeniu została podjęta prawidłowo i była oczywista dla odwołującego przynajmniej na tyle, aby podjąć z nią polemikę w odwołaniu – uzasadniła wyrok przewodnicząca składu Marzena Ordysińska.
Kwestionując podstawy wykluczenia, przedsiębiorca zwracał też uwagę, że umowę rozwiązano tylko z jednym konsorcjantów.
– Gdyby zaakceptować pogląd odwołującego, to na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a p.z.p. można byłoby wykluczyć wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie jedynie wówczas, kiedy z tymi samymi wykonawcami rozwiązano umowę – zauważyła przewodnicząca.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 2522/12.