Od lat prowadzę tylko własny samochód osobowy. Brat, który mieszka w innym mieście, ma takie samo prawo jazdy, ale wydane dożywotnio, i nikt nie kieruje go na badania lekarskie. Dlaczego moje starostwo żąda tego ode mnie? Czy ma do tego prawo? – pyta nasz czytelnik. – Mam wrażenie, że w moim przypadku to dyskryminacja ze względu na wiek – dodaje.

Starosta ma prawo skierować posiadacza prawa jazdy na badania lekarskie, jednak może to nastąpić tylko wtedy, gdy są ku temu uzasadnione przyczyny.

Na pewno nie może ich żądać jedynie z powodu wieku, jednak istnieją inne okoliczności, które uprawniają urząd do tego.

Może to nastąpić wówczas, gdy są uzasadnione podejrzenia, że kierujący pojazdem stanowi zagrożenie.

Kwestię badań lekarskich przeprowadzanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem regulują odpowiednie przepisy.

Mowa w nich o tym, że badaniu lekarskiemu podlega m.in.:

● osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

● kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia.

Istotne jest to, że wymienione zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy muszą być uzasadnione. Inaczej mówiąc, musiało dojść do rzeczywistych i udokumentowanych zdarzeń, na podstawie których można podejrzewać, że stan zdrowia kierowcy wymaga okresowych badań.

Pan Piotr może odwołać się od decyzji wydziału komunikacji i poprosić o podstawę prawną skierowania go na badania lekarskie. Urząd powinien wykazać, że są poważne powody przeprowadzania kontroli zdrowia naszego czytelnika co dwa lata.

Podstawa prawna
Art. 122 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602).

Maciej Kijas, Kancelaria Adwokacka Maciej Kijas

Przepis art. 122 prawa o ruchu drogowym nie stwarza możliwości skierowania danej osoby na badania lekarskie tylko i wyłącznie z uwagi na jej wiek, starosta ma jednak możliwość skierowania kierowcy na badania w przypadku zastrzeżeń co do jego stanu zdrowia.

Należy jednak zwrócić uwagę na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku z 7 grudnia 2011 r., I OSK 7/2011, iż: „Nie wystarczą same wątpliwości, że kierujący ze względu na stan zdrowia nie gwarantuje bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Okoliczności ustalone przez organ muszą bowiem z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazywać, że w stosunku do kierującego mogą występować przeciwwskazania zdrowotne co do jego dalszego udziału w ruchu w takim charakterze".

Dodatkowo warto wskazać na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, zawartego w wyroku z 7 października 2010 r., II SA/Bd 804/2010, w którym stwierdzono, iż: „Podeszły wiek kierującego nie stanowi sam w sobie dostatecznego powodu odmowy przyznania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Stan zdrowia człowieka jest procesem dynamicznym.

Dlatego, gdy istnieją zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierującego, art. 122 ust. 1 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym upoważnia starostę do wydawania decyzji administracyjnych o skierowaniu na badania lekarskie. Samo skierowanie na badania lekarskie nie pozbawia jeszcze kierującego pojazdem uprawnień".

Anna Kot