Senat poparł nowelę ustawy o dokumentach paszportowych, która przewiduje m.in., że wniosek o wydanie paszportu będzie można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim. Nowe przepisy mają też ułatwić uzyskanie paszportu tymczasowego.

Senat zaproponował w piątek jedną poprawkę do noweli. Przesądza ona, że do będących w toku postępowań w sprawie wydania paszportu tymczasowego oraz drugiego paszportu znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Ustawę wraz ze zgłoszoną poprawką poparło 81 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Obecnie wniosek o paszport należy składać do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z nowymi przepisami organem paszportowym właściwym do wydania paszportu lub do odmowy w kraju będzie wojewoda, do którego wpłynie wniosek, a za granicą - konsul.

Zmiana ta jest możliwa dzięki funkcjonującej od 2006 r. centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, która pozwala na zdalny dostęp do zasobów informacyjnych każdemu organowi paszportowemu w kraju i za granicą. W rejestrze tym znajdują się dane o dokumentach paszportowych wydawanych od 2002 roku. Okres ważności paszportów, które nie były ujęte w ewidencji, upłynął z końcem 2011 roku.

Nowela poszerza też katalog przypadków, w których może zostać wydany paszport tymczasowy. Będą mogły go otrzymywać osoby przebywające w Polsce i za granicą w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową, np. zagranicznym kontraktem. Obecnie nie ma możliwości wydania paszportu tymczasowego osobie, która z uwagi na wykonywaną działalność zawodową musi pilnie wyjechać za granicę. Niejednokrotnie skutkowało to faktycznym brakiem możliwości wykonania obowiązków służbowych.

Nowela przewiduje też nowy sposób prowadzenia postępowań o wydanie drugiego paszportu. Obecne rozwiązania powierzają całość sprawy do realizacji ministrowi spraw wewnętrznych. Oznacza to, że wniosek o drugi paszport - niezależnie od miejsca zamieszkania w kraju bądź za granicą - trzeba składać w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Nowe rozwiązanie zakłada, że minister spraw wewnętrznych będzie wydawał decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź też odmowy na wydanie drugiego paszportu, a przyjęcia wniosku i wydania drugiego paszportu dokona dowolny - wybrany przez obywatela - organ paszportowy.

Zaproponowaną przez Senat poprawkę rozpatrzy teraz Sejm.