Aby wpisać do księgi wieczystej informację o zajęciu nieruchomości w czasie postępowania egzekucyjnego i w ten sposób uniemożliwić dłużnikowi rozporządzanie nią, komornik będzie składał wniosek przez internet.
Rozpocznie tym samym postępowanie wieczystoksięgowe drogą elektroniczną – dziś wniosek o zabezpieczenie składa w formie papierowej. Technologiczną zmianę w przepisach procedury cywilnej zamierza przeprowadzić resort sprawiedliwości. To propozycja zawarta w projekcie założeń zmian kodeksu postępowania cywilnego, ustawy księgach wieczystych i hipotece i niektórych innych ustaw.
Ministerstwo proponuje, aby komornik mógł z sieci korzystać, również składając wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej na rzecz dłużnika wraz z jednoczesnym ujawnieniem tego zajęcia oraz wówczas, gdy będzie domagał się wykreślenia tych wpisów. Takie same uprawnienia komornik otrzyma również, gdy złoży wniosek o ujawnienie przyłączenia się wierzycieli do wcześniej wszczętej egzekucji. Do sytuacji tego wierzyciela odniósł się Sąd Najwyższy w uchwale tzw. siódemki (orzeczenie z 6 listopada 2007 r. w sprawie sygn. akt III CZP 93/07, opublikowane w OSNC 2008, nr 7–8. poz. 68), stwierdzając, że wobec osoby trzeciej może się on powołać na skutki zajęcia nieruchomości tylko wówczas, gdy wpis o przyłączeniu został ujęty w księdze wieczystej i gdy osoba trzecia wiedziała o przyłączeniu. Teraz jego uprawnienia zostaną uregulowane również w ustawie.
– Wpisanie w księdze wieczystej kolejnych ostrzeżeń o wszczęciu egzekucji z nieruchomości pełni nie tylko rolę ostrzeżenia o prowadzeniu egzekucji, lecz także informuje o wielkości długu. Jest to istotna informacja dla ewentualnych nabywców takiej nieruchomości – mówi radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Resort chce określić również, jakie dokumenty powinny być dołączane do wniosku komornika (np. odpis wezwania do zapłaty). Jednak komornik w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym nie będzie musiał go załączać: wystarczy, że powoła się na jego istnienie. Uprości to prowadzenie tego postępowania, zwłaszcza że pisma składane w jego trakcie komornik będzie podpisywał bezpiecznym podpisem elektronicznym. Korespondencja z sądu prowadzącego elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie też oczywiście kierowana do komornika drogą elektroniczną.
Etap legislacyjny
Projekt założeń