Kiedy pan Kazimierz wrócił z krótkiego urlopu okazało się, że właściciel budynku wszedł do jego mieszkania. Pan Kazimierz był zaskoczony i oburzony. – Wprawdzie w bloku nastąpiła podczas mojej nieobecności poważna awaria instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, ale czy właściciel miał prawo tak po prostu wejść do mojego mieszkania? – pyta nasz czytelnik.
Tak. Gdy awaria instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej jest na tyle poważna, że mogą powstać szkody (np. zalanie lokali na niższych piętrach), to właściciel budynku albo zarządca mają prawo wejść do mieszkania podczas nieobecności lokatora.
Jednak ciąży na nich obowiązek zabezpieczenia zarówno samego lokalu, jak i znajdujących się w nim rzeczy aż do czasu przybycia najemcy, a z czynności, które w tym celu podjęli, powinni sporządzić protokół.
Jeśli w takiej samej sytuacji lokator jest obecny, właściciel budynku ma prawo domagać się od niego, aby udostępnił lokal po to, aby awarię można było usunąć.
Właściciel może wejść nawet wtedy, gdy lokator odmówi, ale w obecności policjanta albo funkcjonariusza straży gminnej lub miejskiej, a jeśli to konieczne, również korzystając z pomocy straży pożarnej.
Co więcej, właściciel ma prawo domagać się, aby lokator wpuścił go do mieszkania, nawet jeśli żadnej awarii nie ma. Chodzi o ocenę stanu i wyposażenia technicznego lokalu, ustalenie zakresu prac i ich wykonania właśnie po to, aby poważnej awarii uniknąć. Wcześniej jednak strony ustalają termin takiej wizyty.
Doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego mieszkania właściciel budynku może dokonać tylko w wyjątkowych przypadkach.
Może się zdarzyć, że rodzaj naprawy wymaga, aby lokator na pewien czas wyprowadził się z mieszkania. Wtedy na koszt właściciela budynku powinien przenieść się do lokalu zamiennego (najdłużej na rok). Za lokal zamienny nie może płacić wyższego czynszu od dotychczasowego, choćby miał on znacznie lepsze wyposażenie techniczne.

Podstawa prawna
Art. 10 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.).