Decyzję o wypłacie odszkodowania za wywłaszczenie działki w granicach miasta w celu poszerzenia drogi wojewódzkiej ma wydać prezydent miasta, ponieważ to on jest zarządcą drogi na tym odcinku. Zarząd województwa w tej sprawie nie był organem właściwym. Tak Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór kompetencyjny między prezydentem miasta Skierniewice a Zarządem Województwa Łódzkiego.
W rozpatrywanej sprawie prezydent Skierniewic na podstawie decyzji o podziale nieruchomości wywłaszczył obywatela, zabierając mu działkę i przekazując ją zarządowi województwa. W związku z tym, że podstawą wywłaszczenia była decyzja prezydenta miasta, były właściciel gruntu wystąpił o odszkodowanie właśnie do tego urzędu.
Prezydent jednak uznał, że nie może wypłacić odszkodowania za działkę wywłaszczoną pod drogę wojewódzką nr 705, ponieważ przekazał ją województwu i jej nie posiada. Wskazał jednocześnie, że takie odszkodowanie powinno zostać wypłacone z budżetu województwa. Również zarząd województwa nie uznał jednak siebie za organ właściwy do wypłaty odszkodowania.
Wywłaszczony właściciel mimo to nalegał na wypłatę odszkodowania. W końcu więc prezydent Skierniewic postanowił skierować sprawę do NSA w celu rozstrzygnięcia sporu. A NSA orzekając w tej materii, powołał się na art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) i wskazał, że w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
Sąd jednocześnie wskazał, że do zarządcy drogi należy w szczególności nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości. Taki obowiązek wynika z art. 20 ust. 17 ustawy o drogach publicznych.
Ponadto, jak uzasadnił sąd, z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wynika, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.
Tym samym prezydent miasta Skierniewic jest właściwy do wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Postanowienie NSA z 27 września 2012 r., sygn. akt I OW 111/12.