Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję może złożyć każdy, kto chciałby poinformować prezesa urzędu o potencjalnych naruszeniach ustawy, nie tylko tych dotyczących zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję, ale także nadużywania pozycji dominującej.

Zawiadamiającym może być więc nie tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy (np. konkurent lub kontrahent uczestników praktyki), ale także osoba fizyczna czy organ administracji publicznej, bez względu na istnienie jakiegokolwiek interesu faktycznego czy prawnego.

Zawiadomienie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać co najmniej takie elementy, jak wskazanie przedsiębiorcy, któremu zarzucane jest stosowanie praktyki, opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia, uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu UE (wraz ze wskazaniem, o który przepis chodzi), a także dane identyfikujące zawiadamiającego.

W praktyce elementem zawiadomienia mogącym budzić największe trudności dla zawiadamiającego jest uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy.

Wymaga to bowiem takiego przedstawienia potencjalnie negatywnego działania, które da podstawy do podjęcia przez prezesa urzędu dalszych działań w sprawie. W przypadku ograniczających konkurencję porozumień będzie to przede wszystkim uwiarygodnienie istnienia uzgodnienia (konsensusu, zbieżności woli) pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami.

Zawiadamiający powinien zatem nie tylko szczegółowo opisać, na czym polegało zakazane porozumienie (np. ustalanie cen, podział rynku), ale również przedstawić dowody uzasadniające stawiane przez siebie tezy. Chodzi tu przede wszystkim o dowody potwierdzające, że pomiędzy stronami doszło do określonej komunikacji – przedstawienia propozycji zawarcia porozumienia i wyrażania na nią (nawet milczącej) zgody.