Firma, która pomagała w przygotowaniu przetargu, musi zostać z niego wykluczona, ale tylko wtedy, jeśli jej udział zagrażałby konkurencji – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.
Sprawa dotyczyła gminy Łapanów, która prowadzi przetarg na zapewnienie dostępu do internetu i zakup komputerów dla mieszkańców w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Przygotowując postępowanie, zamawiający korzystał z pomocy firmy Info Solutions, która sporządziła wniosek o dofinansowanie, harmonogram rzeczowo-finansowy i analizę finansową.
Uznał więc, że powinien ją wyeliminować z przetargu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655). Przepis ten nakazuje wykluczać wykonawców, którzy „wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania”, chyba że ich udział nie utrudni uczciwej konkurencji.
Wykluczona firma w odwołaniu złożonym do KIO przekonywała, że jej udział w przetargu nie utrudni uczciwej konkurencji. Przygotowywana przez nią dokumentacja nie zawierała bowiem żadnych informacji, które stawiałyby ją w uprzywilejowanej sytuacji. Dużo bardziej dokładna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, do której dostęp ma każdy zainteresowany.
Skład orzekający nakazał powtórną ocenę ofert. Zwrócił uwagę, że wykluczyć można tylko wtedy, gdy wykonawca uczestniczył w sposób bezpośredni w przygotowaniu postępowania, a więc brał udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia, przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy udzieleniu wyjaśnień jej treści. Uczestnictwo to musi mieć wpływ na konkurencję.
– Odwołujący nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem postępowania, wymienionych w art. 29 – 38 ustawy p.z.p., w szczególności nie brał bezpośredniego udziału w opracowaniu przedmiotu zamówienia, opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia – uzasadniła wyrok przewodnicząca składu orzekającego Dagmara Gałczewska-Romek.
– Wiedza zdobyta przez wykonawcę nie stawiała odwołującego w lepszej od pozostałych wykonawców sytuacji, a zatem jego udział w rozpatrywanym postępowaniu nie zakłócił zasady uczciwej konkurencji – dodała.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, sygn. akt KIO 1441/12.