Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku o niezwłoczne przedstawienie wyników wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów na obszarze okręgu gdańskiego w sprawach karnych dotyczących obecnego prezesa spółki Amber Gold - poinformowało ministerstwo w komunikacie.

Z informacji, w których posiadaniu jest Ministerstwo Sprawiedliwości i które wynikają z aktualnej karty karnej, można stwierdzić, że w latach 2005 - 2010 wobec obecnego prezesa spółki Amber Gold toczyły się cztery postępowania w sprawach karnych, zakończone prawomocnym wyrokiem przed sądami rejonowymi w: Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, Gdańsk - Północ w Gdańsku i Kwidzynie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Ministerstwo Sprawiedliwości uprawnione jest do informowania wyłącznie o wyrokach w sprawach karnych, które nie uległy zatarciu.

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku poinformował Ministra Sprawiedliwości, że zlecił sędziom wizytatorom ds. penitencjarnych przeprowadzenie doraźnych lustracji w celu zbadania prawidłowości biegu postępowań wykonawczych toczących się w sprawach dotyczących prezesa spółki Amber Gold, w szczególności pod względem terminowości podejmowania w tych sprawach czynności wykonawczych - począwszy od daty prawomocności wyroku, rzetelności i prawidłowości sprawowanych dozorów oraz właściwej w okresie próby kontroli organów wykonawczych nad wywiązywaniem się przez skazanych z nałożonych nań wyrokami obowiązków. Termin złożenia stosownych sprawozdań z przeprowadzonych lustracji został wyznaczony w dniu 31 sierpnia 2012 roku.

Szereg wątpliwości dotyczy przewlekłości postępowań, rzetelności dozoru

Już teraz pojawia się jednak wątpliwość dotycząca ewentualnej przewlekłości na etapie jednego z prowadzonych postępowań wykonawczych, polegającej na braku działań sądu i kuratorskiej służby sądowej.

Zastrzeżenia budzi również prawidłowość i rzetelność dozoru w ww. sprawach, sprawowanego przez kuratorską służbę sądową np. w zakresie weryfikacji wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody orzeczonego w dwóch wyrokach skazujących. Z dotychczasowych ustaleń Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez jednego z kuratorów sądowych, polegającego na podaniu niezgodnych z prawdą informacji na temat wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody, co stanowi poświadczenie przez funkcjonariusza publicznego nieprawdy. W związku z tym Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o złożeniu w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.

Należy jednak zaznaczyć, że po otrzymaniu wyników doraźnej lustracji w razie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, to Prezes Sądu Okręgowego - jako organ sprawujący wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej - będzie zobligowany do podjęcia decyzji odnośnie odpowiedzialności służbowej, w tym także dyscyplinarnej poszczególnych osób - które swoim zawinionym działaniem, doprowadziły do nieprawidłowości w zakresie postępowań wykonawczych.

Minister Sprawiedliwości w trybie posiadanych kompetencji nadzorczych zwrócił się także do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z prośbą o informacje ws. ewentualnych uchybień w zakresie postępowań rejestrowych (rejestracja spółki, postępowania przymuszającego co do uchylania się przez spółkę Amber Gold).