Do polskiego prawa zostaną włączone przepisy unijnego rozporządzenia dotyczące uboju zwierząt. Zostanie uchylony przepis, który zobowiązuje ministra rolnictwa do określania w rozporządzeniu kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, warunków i metod uboju oraz uśmiercania zwierząt, a także warunków przetrzymywania zwierząt w celu dokonania ich uboju lub uśmiercenia.

Natomiast główny lekarz weterynarii będzie upoważniony do podejmowania decyzji w sprawie uśmiercania zwierząt z przyczyn związanych ze zdrowiem publicznym, zdrowiem zwierząt lub ze względów środowiskowych.

Nowe przepisy wskażą na Państwowy Instytut Weterynarii i Instytut Zootechniki jako instytucje zapewniające wsparcie naukowe m.in. w dziedzinie zatwierdzania rzeźni, wydawania opinii dotyczących instrukcji używania sprzętu i urządzeń do krępowania i ogłuszania zwierząt.

Do zadań wojewódzkiego lekarza weterynarii będzie zaś należało zatwierdzanie programów szkoleń, powoływanie komisji egzaminacyjnej oraz nadzór nad podmiotami organizującymi szkolenia i wydającymi świadectwa kwalifikacji. Do niego będzie też należało określenie kwalifikacji osób dokonujących uśmiercania zwierząt poza rzeźnią do celów konsumpcji domowej. Nowe przepisy wskażą ponadto podmioty gospodarcze, które będą mogły prowadzić ubój.

W projekcie nowelizacji ustanowiona zostanie kara grzywny za naruszenie unijnego rozporządzenia, co pozwoli organom Inspekcji Weterynaryjnej na nakładanie kar w formie mandatów.

Według Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) działalność w Polsce prowadzi 801 zakładów uboju zwierząt kopytnych, 194 zakłady uboju drobiu, 4 ubojnie królików. Ponadto w 2011 r. funkcjonowało w naszym kraju 17 rzeźni bydła oraz 12 rzeźni drobiu, w których pozyskiwane było mięso zgodnie z zasadami uboju rytualnego.