Wspólnicy spółki cywilnej mogą przekształcić ją w spółkę handlową, czyli m.in. w komandytową lub komandytowo-akcyjną. Czy jednak taka przekształcona spółka będzie mogła skorzystać ze wszystkich praw przysługujących poprzednio spółce cywilnej?
Tak. Po przekształceniu spółce komandytowej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników spółki cywilnej.
Spółka przekształcona pozostaje też podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, z których wcześniej korzystała spółka cywilna, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.