Za przyjęciem zmian w przepisach głosowało 320 posłów, żaden nie był przeciwny, a 119 wstrzymało się od głosu.

Nowela ma na celu wykonanie czterech postanowień europejskich.

Chodzi o dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich oraz rozporządzenia w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków.

Zmiany dostosowują przepisy również do protokołu z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie w 1976 r.

Chodzi też o postanowienia protokołu z 2003 r. do międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli w grudniu 1971 r.