Jeżeli wspólnikom mają być przyznane specjalne korzyści lub gdy mają być na nich nałożone dodatkowe obowiązki, należy to – pod rygorem bezskuteczności – określić w umowie spółki. Czy jeszcze inne kwestie trzeba koniecznie uregulować w umowie spółki?
Tak. Takich kwestii jest kilka. Przykładowo, jeżeli umowa spółki z o.o. przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, to powinny być one opisane w tej umowie (tzw. udziały uprzywilejowane). Zatem gdy wspólnik ma mieć m.in. uprawnienie osobiste polegające na powoływaniu członka zarządu, to bezwzględnie należy opisać takie prawo w umowie spółki.
Jeżeli spółka chce korzystać z dopłat jako formy dofinansowania, to jej umowa powinna zobowiązywać wspólników do wniesienia dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość i terminy dopłat należy określić uchwałą wspólników.