Nowelizacja ma na celu wykonanie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2010 r. (S 4/10). Trybunał wskazał w nim, że obecne regulacje dotyczące kontroli operacyjnej prowadzonej przez te służby naruszają „standardy demokratycznego państwa prawnego wynikające z konstytucji”.

W obowiązujących przepisach zakres kontroli operacyjnej określony jest bowiem ogólnikowo, bez enumeratywnego wyliczenia typów przestępstw, w podejrzeniu których może być stosowana. W projekcie senatorowie proponują więc dodanie przepisów służących budowie konkretnego katalogu typów przestępstw, co do których sąd może zarządzić kontrolę operacyjną.

Zgodnie z projektowanymi regulacjami zarządzenie czynności kontrolnych możliwe będzie jedynie w szczegółowo określonych przypadkach, m.in. niektórych przestępstw przeciwko pokojowi, wolności oraz przestępstw wojennych, przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej czy przestępstw przeciwko informacji.

W projekcie zaproponowano również nowelizację art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, zawierającego określenie „przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa”. Zdaniem Trybunału terminologia ta jest specyficzna jedynie dla ABW i AW i uniemożliwia identyfikację typów przestępstw określonych w kodeksie karnym. W związku z tym projekt przewiduje zastąpienie tego sformułowania typami przestępstw właściwymi dla k.k.