Przepływ treści

Celem dyrektywy jest umożliwienie swobodnego przepływu treści medialnych przy zapewnieniu ochrony ważnych celów publicznych. Dyrektywa obejmuje regulacje dotyczące usług linearnych, czyli takich, które pozwalają na odbiór audycji w czasie i układzie ustalonym przez nadawcę, oraz usług na żądanie, które można odbierać w dowolnym momencie z katalogu udostępnionych audycji.

Zgodnie z jej przepisami do wszystkich usług medialnych należy stosować m.in. przepisy dotyczące zakazu szerzenia nienawiści na tle rasowym, płciowym, religijnym czy narodowościowym, ograniczeń związanych z reklamą alkoholu czy treści skierowanych do dzieci, oraz oznaczania audycji sponsorowanych.

Przepisy dyrektywy nakładają też na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia dwóch wymogów dotyczących wyłącznie usług na żądanie, które mają zabezpieczać dzieci przed mogącymi im szkodzić audycjami oraz promować utwory europejskie.

Termin na implementację dyrektywy minął 19 grudnia 2009 roku, Polska wdrożyła jedynie dyrektywę w zakresie usług linearnych.

Na żądanie wykreślone

– 4 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw, którą przeprowadzono implementację dyrektywy w zakresie usług linearnych. W toku prac parlamentarnych zostały wykreślone regulacje dotyczące usług na żądanie.

Znalazły się one w osobnym projekcie. Projekt uzgodnionej społecznie ustawy, implementujący dyrektywę w zakresie usług na żądanie, został 19 stycznia 2012 r. przekazany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do dalszego procedowania – podaje Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji trwają prace analityczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, który będzie zawierał propozycję transpozycji dyrektywy w zakresie audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Przewidujemy, że w drugim kwartale 2012 r. powinno nastąpić uzgodnienie projektu z pozostałymi członkami Rady Ministrów oraz partnerami społecznymi. Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu – deklaruje Artur Koziołek, rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Bez obciążeń

Dodaje także, że celem MAiC jest implementacja dyrektywy w jej obecnym kształcie, bez dodatkowych obciążeń dla podmiotów świadczących audiowizualne usługi medialne na żądanie, niewynikających z dyrektywy.

– W szczególności MAiC dołoży starań, aby zgodnie z celami wyrażonymi w preambule dyrektywy nowymi przepisami zostały objęte jedynie takie usługi medialne na żądanie, które przyjmują formę quasi-telewizyjną, skierowane są do tych samych odbiorców co telewizja i stanowią faktyczną konkurencję dla tradycyjnej telewizji – deklaruje Artur Koziołek.