Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela dotyczy legalizacji pobytu oraz podejmowania przez cudzoziemców w Polsce pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej.

Ustawa ma przede wszystkim na celu uproszczenie procedur legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce poprzez dodanie do ustawy o cudzoziemcach nowych przepisów regulujących warunki, tryb i zasady, na których ma być udzielane zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Polsce pracy przez cudzoziemca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej, obejmującej zarówno zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, jak i zezwolenie na pracę.

Reklama

Nowela dotyczy również wydaleń, kładąc nacisk na dobrowolny powrót nielegalnie przebywających na terytorium UE obywateli państw trzecich do ich krajów pochodzenia.

Ustawa stanowi, że w decyzji o wydaleniu określa się termin dobrowolnego opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski, który wynosi od 7 do 30 dni (obecnie nie dłużej niż 14 dni).

Ponadto, decyzja o wydaleniu z Polski, a także decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP określać będą jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski (lub Polski i państw obszaru Schengen) oraz okres obowiązywania tego zakazu.