Będą o to mogli się starać cudzoziemcy, którzy posiadali obywatelstwo polskie, ale utracili je przed 1 stycznia 1999 r.

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa, zawierający m.in. dane cudzoziemca, adres zamieszkania, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości i życiorys, należy złożyć do ministra spraw wewnętrznych, który wydaje w tej sprawie decyzję w oparciu o nowe przepisy ustawy o obywatelstwie polskim.

Cudzoziemcy mieszkający poza granicami Polski mogą składać wniosek o przywrócenie obywatelstwa za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby, które utraciły obywatelstwo po 1 stycznia 1999 r., występować o jego nadanie do prezydenta.

MSW przypomina, że przywrócenie obywatelstwa jest w polskim prawie nowym rozwiązaniem.

Do tej pory uzyskanie obywatelstwa polskiego było możliwe jedynie „od nowa”, m.in. przez nadanie przez prezydenta.