Stosowanie postanowień wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych oznacza wprowadzenie elementu bezwzględnie przez prawo zakazanego – wskazał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Zmiana ceny to zmiana umowy

Do UOKiK wpłynęła skarga na działalność Europejskiej Szkoły Kształcenia Korespondencyjnego. Spółce, która zajmuje się sprzedażą wysyłkową materiałów edukacyjnych, zarzucono naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
Szkoła w umowach zawieranych z klientami zastrzegała sobie możliwość zmiany cen w trakcie trwania kursu, a także wyłączyła swoją odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości związanych z działaniem poczty zniszczeniem lub uszkodzeniem przesyłki. Ponadto określiła termin reklamacji wadliwych materiałów na 7 dni od ich otrzymania.
Za te działania UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 15 tys. zł.
„Zmiana wysokości ceny kursu stanowi zawsze zmianę umowy” – stwierdził w piśmie prezes UOKiK. Tymczasem analizowane postanowienie mogło sugerować, że zmiana wysokości ceny kursu nie stanowi zmiany umowy i nie uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy.

Zbyt krótki termin na reklamację

Z kolei postanowienie wyłączające odpowiedzialność szkoły za to, że przesyłka dojdzie do odbiorcy opóźniona lub w złym stanie albo nie dojdzie wcale, wyłączało możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu nienależytej realizacji umowy.
Niedozwolone są postanowienia, które nakładają na konsumenta obowiązek wykonania zobowiązania, mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę.
Przedsiębiorcy postawiono także zarzut stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej, polegający na wprowadzającym w błąd w zapisie o terminie do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienie sugerowało, że konsument ma na to zaledwie 7 dni.
Natomiast zgodnie z przepisami kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, dopiero jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia wady towaru nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

Decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Poznaniu z 30 marca 2012 r., nr RPZ 4/2012.