Producenci żywności będą mogli sprzedawać ją bezpośrednio w gospodarstwach i na targowiskach oraz dostarczać wprost do konsumentów. Aby prowadzić taką działalność, powinni zostać uczestnikami systemu produkcji lokalnej i sprzedaży bezpośredniej, który chce utworzyć minister rolnictwa i rozwoju wsi w celu poprawy jakości żywności.
Ministerstwo przygotowało już założenia projektu noweli ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i innych ustaw. Zaproponowało w nim m.in. utworzenie krajowego systemu jakości wieprzowiny, który będzie służył do wyróżniania mięsa wieprzowego wysokiej jakości oraz jego przetworów.
Dobrowolnie w tym systemie mogą uczestniczyć producenci rolni, rzeźnie, masarnie i zakłady garmażeryjne.
Uczestnicy powinni poddać się kontroli i certyfikacji, którą przeprowadzi akredytowana jednostka certyfikująca. Kontrola będzie miała na celu ustalenie, czy przestrzegają wymagań określonych dla mięsa wieprzowego i jego przetworów.
Następnie otrzymają certyfikat dający prawo do posługiwania się znakiem graficznym (logo) i nazwą systemu. Uprawnieni producenci będą mogli umieszczać je na etykietach, opakowaniach produktów oraz w reklamach i materiałach promocyjnych.
Projekt przewiduje, że również uczestnicy systemu produkcji lokalnej i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych i środków spożywczych będą mogli opatrzyć towary specjalnym znakiem graficznym i oznaczeniem „Produkt z mojego gospodarstwa”. Aktualny wykaz tych producentów zostanie zamieszczony na stronie internetowej Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Etap legislacyjny
Założenia projektu