Prawdopodobnie już od sierpnia ustalenie opłaty za udzielenie koncesji nadawcom radiowym i telewizyjnym będzie się odbywać w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu KRRiT. Komisja Ustawodawcza Senatu przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zawierający propozycje zmian w tej kwestii.
Jak poinformował Zespół Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. Trybunał orzekł o niezgodności art. 40 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji z art. 217 i art. 92 ust. 1 konstytucji oraz o niezgodności rozporządzenia KRRiT z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych z art. 92 ust. 1 konstytucji.
W szczególności chodzi o zapis upoważniający Krajową Radę, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do ustalenia w drodze rozporządzenia wysokości opłaty za udzielenie koncesji oraz określenia podmiotów zwolnionych z opłaty.
Zgodnie z art. 217 konstytucji nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
W wyroku trybunał wskazał, iż opłata za udzielenie koncesji jest daniną publiczną, o czym świadczy jej przymusowy i publicznoprawny charakter oraz to, że stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi. W związku z tym uregulowanie jej istotnych elementów powinno nastąpić w ustawie.
Nowelizacja zakłada także wprowadzenie innych zmian.
– W projekcie wskazano również wysokość opłaty maksymalnej za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego i telewizyjnego w sposób analogowy lub cyfrowy rozsiewczy naziemny oraz wysokość opłaty stałej za udzielenie tzw. koncesji kablowych, które również mógłby spotkać się z zarzutem niekonstytucyjności – wskazują urzędnicy KRRiT.
Zmiany powinny wejść w życie przed 4 sierpnia 2012 r.

Etap legislacyjny
Projekt