Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej, ale nie bez ograniczeń.

Wnioskodawca wystąpił do prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o umożliwienie zapoznania się z przeprowadzonymi kontrolami pewnej spółdzielni produkcyjnej. Prezes UDT odmówił jednak udostępnienia informacji, uzasadniając to tajemnicą przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca odwołał się do ministra gospodarki, który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Podał, że prezes UDT należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej, ale nie jest zobligowany do jej automatycznego udostępnienia, gdyż musi ocenić, czy nie zachodzą przesłanki ograniczające dostępność informacji.