Sprzedaż uprawnienia do prawa jest możliwa. Dotyczy to również starania się o użytkowanie gruntów przejętych przez państwo po 1945 r.
Uprawnienie do przyznania na gruncie warszawskim, wywłaszczonym na mocy tzw. dekretu Bieruta, prawa użytkowania wieczystego przysługuje jego poprzedniemu właścicielowi lub jego prawnym zastępcom (art. 7 dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, Dz.U. nr 50, poz. 279 ze zm.).
Ale uprawnienie to jest zbywalne i dziedziczne, a zatem może zostać przeniesione na inną osobę (zob. wyrok NSA z 22 stycznia 2003 r., I SA 1788/02). Może być ono np. sprzedane. Dlatego kwestionowanie uprawnień osób wywodzących swoje następstwo prawne z umowy o nabycie tych praw jest bezzasadne.