Komisja Europejska może żądać przedłożenia informacji sprzed akcesji kraju do UE, jeżeli stwierdzi, że są one niezbędne do zbadania, czy doszło do nadużycia pozycji dominującej. Tak uznał luksemburski Sąd UE i oddalił skargi Slovak Telekom na decyzje Komisji.
W styczniu 2009 r. KE skontrolowała przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Slovak Telekom, po czym wszczęła postępowanie w celu zbadania, czy nie nadużywało pozycji dominującej. Komisja wydała dwie decyzje, które nakazywały Slovak Telekom przedłożenie informacji o działalności spółki, również sprzed przystąpienia Słowacji do UE.
Komisja argumentowała, że jako organ administracji musi zachowywać należytą staranność, a uzyskanie tych wiadomości umożliwi jej poznanie pełnego stanu faktycznego sprawy.
Spółka, stojąc na stanowisku, że KE nie jest uprawniona do żądania danych sprzed akcesji, wniosła do sądu pierwszej instancji dwie skargi, w których domagała się stwierdzenia nieważności decyzji.
W wyroku z 22 marca 2012 r. sąd w całości oddalił skargi Slovak Telekom. Uznał, że rozporządzenie nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 TWE przyznaje KE szerokie uprawnienia w zakresie dochodzenia i kontroli.
Na podstawie art. 18 ust. 3 rozporządzenia Komisja może bowiem nałożyć na przedsiębiorstwo obowiązek przedłożenia KE wszelkich znanych mu dokumentów i informacji. Sąd wskazał również, że Komisja sama dokonuje oceny, czy żądane informacje są konieczne do wyjaśnienia sprawy.
Przypomniał, że przedsiębiorstwa, wobec których prowadzi się dochodzenie, zobowiązane są do aktywnej współpracy i powinny przekazywać KE wszelkie niezbędne dane.
Zdaniem sądu wykładnia art. 18 ust. 1 uniemożliwiająca Komisji uzyskanie informacji o działalności sprzed akcesji, niezbędnych dla ustalenia, czy pozycja dominująca firmy była nadużywana, mogłaby czynić ten przepis nieskutecznym.
Uznał też za bezzasadny argument skarżącej, zgodnie z którym pomiędzy możliwym naruszeniem a żądanymi informacjami nie zachodzi obiektywny związek.

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu UE z 22 marca 2012 r. w połączonych sprawach T-458/09 i T-171/10 Slovak Telekom a.s. przeciwko Komisji Europejskiej