Odpowiedzialność gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej uregulowana została w art. 417 i nast. kodeksu cywilnego.
Na sesji 1 marca Rada Miejska w Polkowicach uchwaliła regulamin cmentarza komunalnego w mieście. Gmina wyłączyła swoją odpowiedzialność za szkody wyrządzone na grobach, będące następstwem klęsk żywiołowych i czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz zaniedbań osób sprawujących opiekę nad miejscami pochówku.
W trybie nadzoru wojewoda dolnośląski uznał, że regulamin jest niezgodny z prawem, gdyż gmina nie była upoważniona do ograniczania odpowiedzialności. Wskazał, że odpowiedzialność gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej uregulowana została w art. 417 i nast. kodeksu cywilnego.
Gmina może być także zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z tytułu czynu niedozwolonego oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
– Organ stanowiący gminy nie może w akcie określającym zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej regulować kwestii odpowiedzialności w zakresie szkód i zdarzeń mogących zaistnieć na terenie cmentarza gminnego – podkreśliła Ewa Mańkowska, wicewojewoda dolnośląski.
Jej zdaniem rada, wprowadzając do uchwały takie postanowienia, wykroczyła poza zakres przyznanego jej upoważnienia do uregulowania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Z tej przyczyny wojewoda stwierdził nieważność uchwały w tym zakresie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego, NK-N10.4131.247.2012.MS6