W czerwcu ma zacząć działać portal, w którym po podaniu adresu każdy za pomocą kilku kliknięć sprawdzi, pod jaki podlega urząd skarbowy, komendę policji, sąd czy prokuraturę. Wszystko dzięki rozbudowaniu Państwowego Rejestru Granic (PRG). Do tej pory w jego zasobach dostępne były tylko informacje o granicach administracyjnych województw, powiatów i gmin.

– Teraz będzie tam ok. 30 rodzajów granic, począwszy od administracyjnych, przez granice obszarów ewidencji gruntów i budynków, morskie, po granice tzw. specjalne, czyli właściwości miejscowych sądów, prokuratur itd. – wylicza Marcin Leończyk, naczelnik departamentu informacji o nieruchomościach w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. To właśnie GUGiK w ramach programu TERYT 2 gromadzi dane i opracowuje system teleinformatyczny do zarządzania nimi.

Lokalizacja przestrzenna

To, których instytucji obszary działania mają się w nim znaleźć, określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. poz. 199).

Poza już wymienionymi chodzi także o granice m.in. rejonów statystycznych i obwodów spisowych, policji (komend wojewódzkich, powiatowych, rejonowych oraz komisariatów), komend straży pożarnej, Straży Granicznej, szefów obrony cywilnej, a także archiwów państwowych, izb i urzędów skarbowych, nadleśnictw czy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

– Część danych pozyskujemy za pośrednictwem wykonawców zewnętrznych.

Umowy zobowiązują ich nie tylko do pozyskania danych, ale też do ich weryfikacji i doprowadzenia do określonej struktury. Część pozyskujemy bezpośrednio, np. od Ministerstwa Finansów czy Sprawiedliwości. Oczywiście one są tylko opisowe, a my musimy nadać im lokalizację przestrzenną – mówi Marcin Leończyk.

Etap legislacyjny
Weszło w życie 7 marca

Operatorem systemu będzie Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który do tej pory zawiadywał PRG. Według GUGiK do obsługi rozbudowanego systemu nie trzeba znacznie zwiększać nakładu sił czy środków. Aktualizacja danych odbywać się będzie raz do roku.

Zintegrowane rejestry

Projekt TERYT 2 pośrednio wynika z zobowiązań wobec Unii Europejskiej, w szczególności z postanowień dyrektywy INSPIRE. Wymaga ona nie tylko uporządkowania lokalnych baz danych, ale wymusza także ustanowienie procedur wymiany informacji.

Do tej pory dane były rozproszone, co utrudnia ustalenie zasięgu działania jakiejś instytucji, adresu urzędu, a niekiedy skutkuje kierowaniem pism do niewłaściwych placówek.

Teraz różne rejestry będą zintegrowane. Twórcy programu twierdzą, że dzięki temu państwo uniknie wydatków związanych z wielokrotnym gromadzeniem tych samych informacji, a dzięki sieci dostęp do bazy będzie ułatwiony.

Nie wszyscy są jednak entuzjastami.

– Nie widzę praktycznych korzyści wynikających z rozszerzenia zasobu danych gromadzonych w PRG – powątpiewa Zbigniew Malinowski z firmy Geo-System.

Wdrożenie programu jest nieznacznie spóźnione. Miał on zacząć działać w 2011 r.

– Dopiero we wrześniu 2009 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. Akt wykonawczy ogłoszono w lutym tego roku – wyjaśnia Marcin Leończyk z GUGiK.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r. poz. 199)