Czy jeżeli bilans spółki z o.o. wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, to zarząd musi zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki?
dr Marcin Borkowski, radca prawny w kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy
Tak. Przykładowo, w przypadku spółki z o.o., której kapitał zakładowy wynosi 100 tys. zł, a kapitał zapasowy opiewa na kwotę 200 tys. zł, obowiązek podjęcia uchwały dotyczącej dalszego jej istnienia pojawi się, o ile bilans wykaże stratę wyższą niż 250 tys. zł. Zwołane w tych okolicznościach zgromadzenie wspólników może postanowić, że spółka będzie działać dalej pomimo poniesionej straty.
Wtedy zarząd powinien podjąć określone działania naprawcze zmierzające do poprawienia kondycji finansowej spółki.
Jeżeli zgromadzenie wspólników uzna, że dalsze funkcjonowanie spółki jest nieuzasadnione, powinno podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu. W takich okolicznościach do podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki wystarczy bezwzględna większość głosów, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.
Wykazanie straty ma również istotny wpływ na zasady podziału zysku, który spółka będzie osiągać w przyszłości. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników, pochodząca w szczególności z zysku za ostatni rok obrotowy, powinna bowiem zostać pomniejszona o niepokryte dotychczas straty. Wykazanie straty w sprawozdaniu finansowym stanowi też przeszkodę w przyznaniu wspólnikom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.
Co do zasady umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, o ile jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, a także pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.