Agata Okorowska, radca prawny z Kancelarii Prawnej Law-Taxes.pl we Wrocławiu

Tak. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby emisji obligacji dokonała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Emisja obligacji jest jedną z form pozyskania kapitału. Obligacja jest bowiem papierem wartościowym zwanym dłużnym, co oznacza, że emitent jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Zależnie od rodzaju obligacji, ich właściciel może domagać się różnych świadczeń związanych z obligacjami. Obligatariusz ma prawo w określonym czasie do zwrotu zainwestowanych w obligacje środków wraz z odsetkami bądź udziału w zysku przedsięwzięcia, realizowanego ze środków uzyskanych z emisji obligacji, czy też z innych przychodów określonych przez emitenta (świadczenie pieniężne).

W przypadku świadczeń niepieniężnych może on żądać przyznania mu określonych praw, np. zamiany obligacji na akcje spółki czy prawa pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji.

Emisja obligacji skierowana do nieoznaczonego adresata lub co najmniej 100 osób, podobnie jak w przypadku akcji, może być przeprowadzona w formie emisji publicznej w oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej bądź z wyłączeniem tej ustawy.

Możliwe jest też przeprowadzenie niepublicznej (zamkniętej) emisji obligacji, o ile skierowana jest do maksymalnie 99 indywidualnie oznaczonych osób. Oferowanie obligacji w tym trybie pozwala na szybkie i stosunkowo tanie przeprowadzenie emisji i pozyskanie kapitału.

Emitent obligacji odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, z wyjątkiem emisji obligacji przychodowych. Dla podniesienia atrakcyjności obligacji emitenci oferować mogą dodatkowe zabezpieczenia roszczeń wynikających z emisji poprzez ustanowienie hipoteki czy udzieleniu gwarancji przez inny podmiot.