Administracja szybsza

To oni zabezpieczali dokumentację firm oraz podejrzaną sól, bo CBŚ na każdą taką operację potrzebowałoby wcześniejszej zgody sądu.

– Kwestie związane z zatrzymaniem rzeczy reguluje art. 217 k.p.k. – informuje Robert Horosz z biura prasowego Komendy Głównej Policji. Par. 1 tego artykułu stanowi, że „rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na żądanie policji lub innego uprawnionego organu”.

W przypadku „afery solnej” właściwymi organami uprawnionymi do kontroli firm produkujących żywność oraz do sprawdzenia, czy produkty mogą być dopuszczone do obrotu, są Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Instytut Weterynaryjny.

– W takim przypadku najszybszą formą działania jest wykorzystanie drogi administracyjnej, nie sądowej, do wejścia z kontrolą czy zabezpieczenia jakiejś substancji – uważa gen. Adam Rapacki, twórca CBŚ.

Połączenie uprawnień

– Sąd, a w zasadzie prokurator, mógłby zabezpieczać taką substancję w trybie postępowania karnego jako przedmiot, który może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, tak jak się zabezpiecza broń czy materiały wybuchowe.

Ta procedura jest jednak bardziej złożona, poza tym i tak zabezpieczony towar czy dokumentacja wymagałyby sprawdzenia przez właściwe instytucje, np. sanepid. Łączy się więc uprawnienia różnych instytucji, by zadziałać szybciej, prędzej uzyskać wyniki badań i zrobić to najtaniej – tłumaczy gen. Rapacki.

Choć gen. Rapacki przyznaje, że CBŚ ma ograniczony zakres uprawnień, to w jego opinii nie ma konieczności ich zwiększenia.

– To jest złożony problem, bo każda z instytucji, czy to kontrolnych, czy policyjnych lub specjalnych, posiada pewien zakres uprawnień, który czasami jest trochę za krótki, jak na rozwiązanie określonego problemu – mówi gen. Rapacki.

Ale przy połączeniu zakresu uprawnień instytucji kontrolnych z policyjnymi otrzymuje się pożądany efekt.