Dla przedsiębiorstw produkcyjnych istotne jest ubezpieczenie poszczególnych składników materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (ubezpieczenie maszyn, narzędzi, surowca).

Zgodnie z art. 823 par. 1 kodeksu cywilnego, w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę.

Zawarcie umowy przenoszącej prawa z umowy ubezpieczenia wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej.

Zidentyfikowanie umów ubezpieczenia i wynikających z nich obowiązków jest bardzo istotne dla nabywcy przedmiotów ubezpieczenia, gdyż jego odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z tych umów obejmuje również okres sprzed nabycia przedmiotów ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 823 par. 2 k.c., w razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przechodzą obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą ubezpieczyciela umówiły się inaczej.

Nabywca oraz zbywca odpowiadają solidarnie za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 

Jeśli więc zapłata składki była odroczona lub płatna w ratach, ubezpieczyciel może domagać się jej zapłaty albo od poprzedniego właściciela, albo od nabywcy.

Dlatego też ubezpieczyciel ma prawo domagać się od nabywcy przedsiębiorstwa zapłaty składki za okres poprzedzający nabycie przedsiębiorstwa, mimo że nabywca nie korzystał wówczas z ochrony ubezpieczeniowej.

mec. Danuta Świątek, radca prawny z kancelarii White & Case.