Apelację wnosi się do sądu, który wydał wyrok. I każda strona czytając pouczenie powinna być tego świadoma – przypomniał wrocławski Sąd Apelacyjny.
6 października 2011 r. P.S. wniósł apelację od orzeczenia sądu okręgowego bezpośrednio do tego sądu. Ten przekazał przesyłkę I instancji 24 października, kiedy to termin do wniesienia apelacji już minął. W efekcie apelacja nie została rozpatrzona jako dokonana po terminie.

Nieznajomość prawa

Na powyższe postanowienie P.S. złożył zażalenie, domagając się jego uchylenia oraz nadania apelacji biegu. Argumentował, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że apelację składa się do sądu wyższej instancji, co w tym przypadku oznaczało Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
Podkreślił, że nie zna przepisów, a jego wniosek o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika nie został uwzględniony. Dodał także, że sąd okręgowy celowo pozbawia go możliwości apelacji.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, do którego trafiła omawiana skarga, wskazał, że zgodnie z art. 369 par. 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.
Wniesienie zaś apelacji bezpośrednio do sądu drugiej instancji traktować trzeba jako wniesienie jej do sądu niewłaściwego, przy czym sąd niewłaściwy ma obowiązek przesłać apelację odpowiedniemu sądowi pierwszej instancji.
„Przepisy ustawy nie wskazują żadnego terminu, w którym sąd niewłaściwy byłby zobowiązany do przesłania pisma do sądu właściwego, zaś ryzyko, że czynność ta nie zostanie dokonana w takim czasie, by wniesienie apelacji do właściwego sądu można było uznać za terminowe, spoczywa w całości na stronie, która nie dochowała obowiązku wniesienia apelacji do sądu właściwego” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Doręczenie pouczenia

Zdaniem składu orzekającego, któremu przewodniczył sędzia Jan Gibiec, skarżący nie miał racji, twierdząc, że skierowana przez niego skarga do sądu apelacyjnego została wniesiona do sądu właściwego w rozumieniu przepisu art. 369 par. 1 k.p.c.
Zauważył również, że po ogłoszeniu wyroku został on doręczony powodowi wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia.
W pouczeniu tym jednoznacznie wskazano, że „apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok”, a także, że „apelację wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w O. albo za pośrednictwem poczty w terminie dwutygodniowym od otrzymania wyroku z uzasadnieniem”.
Zdaniem sądu także okoliczność, iż wniosek o przyznanie powodowi pomocy profesjonalnego pełnomocnika został oddalony, w żaden sposób nie umożliwiała ani nie utrudniała powodowi zastosowania się do treści doręczonego mu pouczenia.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I ACz39/12.