Czy osoby fizyczne mogą oddawać swoje grunty w użytkowanie wieczyste?
Alicja P. jest właścicielem dużej nieruchomości i chciałaby oddać ją w użytkowanie wieczyste na rzecz spółki E. Sp. z o.o. W tym celu wybrała się do notariusza, aby podpisać stosowną umowę. Notariusz odmówił dokonania czynności jako sprzecznej z prawem.
W użytkowanie wieczyste mogą być oddawane osobom fizycznym i prawnym grunty Skarbu Państwa, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków – położone w granicach administracyjnych miast albo poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki.
W przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być także inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
Do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.
Natomiast grunty, które nie są własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związku, przede wszystkim więc grunty prywatne, nie mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna
Art. 232 – 234 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).