W czwartek Seremet przedstawił informację dot. sytuacji w prokuraturze. "Fakt, że problemami prokuratury zajmuje się Senat, mógłby wskazywać, że doszło do zdarzeń, które w stopniu znaczącym zaburzyły funkcjonowanie prokuratury. Tak oczywiście nie jest. Ogromna większość prokuratorów pracuje rzetelnie" - oświadczył Seremet.

Konflikt w prokuraturze nie powinien mieć miejsca

Jak mówił, prokurator wojskowy płk Mikołaj Przybył oraz naczelny prokurator wojskowy gen. Krzysztof Parulski nie powinni byli przedstawiać swoich uwag dotyczących prokuratora generalnego opinii publicznej, lecz wnieść je w drodze służbowej. "Doszło do zdarzeń, do których nie powinno było dojść, a które mogły wywołać w społeczeństwie przekonanie, że prokuratura rozdarta jest wewnętrznym sporem" - powiedział Seremet.

Prokuratura wymaga głębokich zmian

Wśród najważniejszych zagadnień, które wymagają zmian ustawowych, Seremet wymienił niezależność budżetową prokuratury, jej relacje z parlamentem, uregulowanie uprawnień i miejsca Krajowej Rady Prokuratury oraz przyszły kształt prokuratury wojskowej i pionu śledczego IPN. Według niego uregulować należy też kwestie odpowiedzialności prokuratorów za błędne decyzje, zakres specjalizacji śledczych oraz model ich szkolenia.

Za mało uprawnień dyscyplinujących prokuratorów

Jego zdaniem zakres uprawnień prokuratora generalnego nie jest wystarczający, by wywierać odpowiedni wpływ na działania prokuratury. "Podnoszone niegdyś obawy, że władza prokuratora generalnego może być nadmierna, okazały się całkowicie nieuzasadnione" - powiedział Seremet. Jak mówił, obecnie szef PG nie może np. powoływać i odwoływać swoich zastępców.

"Należy też rozważyć przyznanie prokuratorowi generalnemu większych uprawnień w procesie stanowienia prawa" - powiedział Seremet.

Jak mówił Seremet, istotnym ograniczeniem uprawnień szefa PG jest też brak kompetencji do bezpośredniego wpływania na treść czynności procesowych podejmowanych w konkretnych postępowaniach przygotowawczych.

Prokurator powinien być apartyjny

W ocenie Seremeta w przepisach należy odmiennie uregulować nie tylko kompetencje szefa PG, ale również prawa i obowiązki prokuratorów. "Jestem zwolennikiem przyjęcia wobec prokuratorów podobnego rozwiązania jak tego wobec sędziów, którzy nie mogą należeć do partii politycznej czy związku zawodowego" - powiedział.

Odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarna ale i majątkowa

Jak dodał, w nowej ustawie o prokuraturze powinny się znaleźć regulacje dotyczące odpowiedzialności, nie tylko dyscyplinarnej. "Rzecz idzie zwłaszcza o odpowiedzialność majątkową. Obecny stan prawny nie jest w tym zakresie wystarczająco jasny" - powiedział Seremet.