"Rząd nie widzi potrzeby nowej ustawy; widzi potrzebę nowelizacji ustawy tak, żeby zapewnić pełną, demokratyczną kontrolę nad prokuraturą" - powiedział dziennikarzom w czwartek w Sejmie Gowin.

Jak dodał, w tej sprawie nie będzie kompromisu.

O konieczności uchwalenia nowej ustawy o prokuraturze, która regulowałby m.in. kwestie odwoływania zastępców szefa prokuratury mówił w środę podczas konferencji poświęconej przyszłemu modelowi prokuratury prokurator generalny Andrzej Seremet. Oprócz niego i przedstawicieli PG i SN, udział w dyskusji wzięli m.in. reprezentanci Krajowej Rady Prokuratury, resortu sprawiedliwości oraz związków zawodowych i organizacji prokuratorskich.

Szef prokuratury mówił, że "archaiczność obecnej ustawy o prokuraturze i wielokrotne jej nowelizacje stwarzają problemy praktyczne związane z wykładnią jej przepisów". Według niego niekonsekwencją jest fakt, że zastępców prokuratora generalnego powołuje i odwołuje prezydent. Za "dotkliwą ułomność" uznał brak regulacji wskazujących w sposób precyzyjny relacje między prokuraturą a Sejmem i Senatem, zwłaszcza w zakresie udzielania informacji o toczących się postępowaniach.

W końcu ubiegłego roku w Prokuraturze Generalnej powołany został zespół złożony z naukowców i prokuratorów, którego celem jest opracowanie założeń nowej ustawy o prokuraturze. Praca zespołu została poprzedzona ankietą skierowaną do wszystkich prokuratorów w kraju. Wyniki badania zaprezentowano podczas środowej konferencji.

Na pytania ankiety odpowiedziało ponad 4,4 tys. prokuratorów wszystkich szczebli i pionów prokuratury, czyli ponad dwie trzecie śledczych w kraju. Spośród nich 3 tys. 105 opowiedziało się za podjęciem prac nad nową ustawą. Tylko 218 prokuratorów uznało, że obecne regulacje wystarczająco gwarantują niezależność prokuratury - większość ankietowanych wskazywała, że potrzebne jest umieszczenie zapisów o prokuraturze w konstytucji, a także zapewnienie jej budżetowej autonomii.

Pomysł przeniesienia prokuratorów wojskowych do prokuratury cywilnej poparło 2555 ankietowanych, przeciwnych było 1383 prokuratorów. Za przeniesieniem do prokuratur powszechnych śledczych z IPN opowiedziało się 3004 pytanych, przeciwny pogląd wyraziło 1170.

Ponad dwa tysiące ankietowanych oceniło, że wskazana byłaby rezygnacja z reprezentacji w składzie Krajowej Rady Prokuratury środowisk pozaprokuratorskich, czyli np. posłów i senatorów; półtora tys. uznało, że potrzebna jest odrębna ustawa o KRP. Zdecydowana większość ankietowanych negatywnie odniosła się do wprowadzonego na mocy ostatniej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych systemu ocen pracy prokuratorów.