W celu ściągnięcia należności komornik dokonuje zajęcia pieniędzy zgromadzonych na rachunku dłużnika do wysokości wierzytelności. Gdy dochodzone roszczenie jest wyższe od oszczędności dłużnika, zajęte zostaną również kwoty wpłacane później na ten rachunek, a bank będzie miał obowiązek przekazywać je komornikowi. Zajęcie komornicze powoduje to, że bank nie może dokonywać wypłat z rachunku dłużnika do wysokości zajętej wierzytelności, bo dłużnik nie może dłużej rozporządzać tą kwotą.

Jednak w sytuacji, gdy zajęty rachunek ma ujemne saldo debetowe, bank nie przekazuje wpłat komornikowi, lecz przeznacza je na pokrycie debetu. Z zajętego rachunku bank ma również prawo potrącać bieżące koszty prowadzenia go (np. prowizje, opłaty za prowadzenie rachunku).

Małżonek może się bronić przed zajęciem wspólnego rachunku przez komornika

Egzekucję z rachunku bankowego może prowadzić komornik właściwości ogólnej dłużnika albo wybrany przez wierzyciela. We wniosku o jej wszczęcie wierzyciel musi zażądać ściągnięcia pieniędzy z konkretnego rachunku, wskazać jego numer i bank oraz określić, czy jest to rachunek wspólny dłużnika z małżonkiem lub inną osobą (np. wspólnikiem spółki cywilnej). Natomiast nie musi podawać stanu konta.

Po otrzymaniu wniosku o egzekucję z rachunku komornik kieruje do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności. Wskazuje w nim wysokość egzekwowanej należności, informuje o zakazie wypłat z rachunku do tej wysokości, zleca bankowi, aby bezzwłocznie przekazał mu zajętą kwotę, a w razie wystąpienia przeszkód w ciągu 7 dni zawiadomił go o tym. Taką przeszkodą może być np. brak pieniędzy na rachunku, bądź już wcześniejsze zajęcie rachunku na rzecz innego wierzyciela.

Z rachunku wspólnego

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi mogą zostać zajęte także wierzytelności z rachunku wspólnego. Gdy bank prowadzi wspólny rachunek dla dłużnika i osób trzecich, to wówczas dłużnik powinien w ciągu tygodnia od daty zajęcia przedłożyć komornikowi umowę prowadzenia rachunku, w której określona jest wysokość jego udziału. Jeżeli tego nie zrobi, albo umowa nie określa wysokości udziału, to przyjmuje się, że udziały są równe.

O zajęciu rachunku komornik nie musi informować współposiadaczy, którzy nie są dłużnikami. Natomiast taką informację powinien przekazać im bank, np. wysyłając wyciąg z rachunku, na którym zostanie zaznaczona zajęta kwota. Wyjątek od tej zasady przewidziany jest wówczas, gdy rachunek wspólny prowadzony jest dla wspólników spółki cywilnej. Wtedy o zajęciu go komornik ma obowiązek zawiadomić wszystkich wspólników.

Po ustaleniu udziału dłużnika we wspólnym rachunku bankowym pozostałe udziały zgromadzone na nim zostaną zwolnione od egzekucji. W tej sprawie komornik wydaje postanowienie. Komornik może również prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka wówczas, gdy został wystawiony tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim. W takim przypadku wierzyciel nie musi starać się o wydanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.