Pełnomocnikami stron umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązywanej i rejestrowanej przez internet nie mogą być adwokaci i radcowie prawni.
Dzieje się tak, pomimo że każdy ma prawo do korzystania z takiej reprezentacji przed sądem, także rejestrowym. Kodeks postępowania cywilnego rozstrzyga, że strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników, którymi mogą być adwokaci lub radcy prawni. Co więcej, ustawy korporacyjne stanowią, że adwokatowi i radcy prawnemu wolno odmówić udzielenia pomocy prawnej jedynie z ważnych powodów. Nawet przepis rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego s24 zawiera regulację, zgodnie z którą pełnomocnik, który ma przekazać taki dokument, wypełnia w systemie teleinformatycznym oświadczenie wskazujące fakt udzielenia pełnomocnictwa przez spółkę, a także datę i zakres umocowania. Takie oświadczenie powinno być dołączone – zgodnie z rozporządzeniem – do wniosku.

Resort nie obsługuje

Tymczasem system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości, stworzony do załatwiania spraw związanych z zakładaniem spółki z o.o. przez internet, w praktyce wyklucza działanie przez profesjonalnego pełnomocnika. Radca prawny Błażej Sarzalski, który próbował założyć s24 dla jednego ze swoich klientów, wystąpił nawet z pytaniem do ministerstwa, licząc na wyjaśnienie problemu. Dostał jednak odpowiedź, że zgodnie z ustaleniami „komitetu sterującego” resort nie obsługuje pełnomocnictw procesowych. W związku z tym wszystkie osoby biorące udział w procesie składania wniosku w trybie S24 występują w swoim imieniu albo w imieniu wspólnika posiadającego osobowość prawną, jako jego reprezentant.

Dyskryminacja

„Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości złożenia wniosku np. przez notariusza czy radcę prawnego, który został upoważniony do wykonania czynności prawnych związanych ze złożeniem wniosku w trybie S24” – wyjaśnia ministerstwo. A przecież, co podkreśla mec. Sarzalski, dyskryminowani w tej sytuacji są nie tylko zagraniczni prawnicy – czego chcieli uniknąć twórcy rozporządzenia w sprawie zakładania konta do rejestracji s24.
– Dyskryminowani są wszyscy prawnicy, tak samo jak osoby, które chciały skorzystać z ich pomocy przy zakładaniu spółki przez internet – uważa Błażej Sarzalski.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. 2001 nr 297, poz. 1761).