Zasady i tryb wykonywania audytów efektywności energetycznej określone zostały w przepisach ustawy o efektywności energetycznej. Kto jest uprawniony do sporządzania takich audytów? Czy taka osoba musi mieć wykształcenie techniczne?
Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Zawiera ono wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji oraz ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Ustawa przewiduje, że osoba, która zamierza sporządzić audyt efektywności energetycznej, powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Audytor nie może także być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. Ponadto konieczne jest ukończenie magisterskich studiów wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, w zakresie technicznym.
Należy również odbyć specjalne szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub ukończyć co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy o efektywności energetycznej. Ostatnim wymogiem jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora efektywności energetycznej. Ustawa przewiduje, że audytor efektywności energetycznej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem takiego audytu. Sprawdzenia spełniania powyższych wymagań oraz dopełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia dokonują komisje kwalifikacyjne powoływane przez prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Prezes URE udostępnia również na swojej stronie internetowej dane teleadresowe audytorów efektywności energetycznej.