Osoby, które uzyskały sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości, mają problem z eksmitowaniem byłych współwłaścicieli. Wszystko przez to, że sądy wydając orzeczenie, nakazują w nich jedynie wydanie rzeczy współwłaścicielom, a nie opróżnienie lokali.
Na problem ten uwagę zwróciła prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. I skierowała wystąpienie do ministra sprawiedliwości. Wskazuje w nim na potrzebę dokonania zmian w art. 624 kodeksu postępowania cywilnego, tak aby sąd orzekając o zniesieniu współwłasności mógł – w razie potrzeby – orzec również o obowiązku opróżnienia pomieszczenia zajmowanego przez współwłaścicieli.
W obecnym bowiem stanie prawnym sąd ma jedynie możliwość nakazania wydania rzeczy. W praktyce okazuje się, że takie prawomocne postanowienie nie jest skutecznym tytułem wykonawczym. Komornicy bowiem twierdzą, że orzeczenie o takiej treści upoważnia ich jedynie do dopuszczenia wierzyciela do współposiadania nieruchomości, co w praktyce sprowadza się do wręczenia mu kluczy. Nie mogą natomiast na tej podstawie eksmitować byłych współwłaścicieli i żądają od wierzycieli przedłożenia dodatkowego orzeczenia sądu nakazującego dłużnikowi opuszczenie i opróżnienie lokalu.
Z kolei sądy odrzucają pozwy eksmisyjne składane przez wierzycieli. W efekcie wierzyciel dysponujący prawomocnym orzeczeniem nie jest w stanie eksmitować byłych współwłaścicieli.