Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo do jej reprezentowania. Obejmuje ono dokonywanie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Prawo to gwarantuje kodeks spółek handlowych. Czy jednak w kodeksie przewidziano też odstępstwa od tej zasady?
Reprezentacja wiąże się z podejmowaniem działań w stosunkach zewnętrznych spółki jawnej. Wspólnicy w umowie spółki mogą jednak pozbawić niektórych wspólników prawa do reprezentacji lub ustanowić obowiązek reprezentowania spółki przez wspólnika łącznie z innym wspólnikiem, prokurentem lub pełnomocnikiem. Wprowadzenie do umowy spółki konieczności współdziałania wiąże się z tym, że oświadczenia muszą być składane przez określoną w niej liczbę reprezentantów. Nie oznacza to jednak, że oświadczenia muszą być złożone jednocześnie. Dopełnienie tego obowiązku nastąpi, jeżeli zostaną złożone w liczbie przewidzianej przez umowę spółki.
Ponadto o wyłączeniu wspólnika może zadecydować sąd. Jednak kodeks spółek handlowych wymaga, by istniały ku temu ważne powody, np. prowadzenie działalności konkurencyjnej czy malwersacje, których dopuścił się wspólnik. Z żądaniem wyłączenia może wystąpić do sądu każdy wspólnik, kilku z nich lub wszyscy razem. Wprowadzenie powyższych ograniczeń nie odnosi skutku wobec osób trzecich, a jedynie w stosunkach wewnętrznych spółki. Zatem czynność wspólnika dokonana niezgodnie z zasadami reprezentacji wiąże spółkę, zaś naruszenie może być podstawą odpowiedzialności wspólnika wobec spółki.