Aby odzyskać zaległe należności, przedsiębiorca składa pozew do sądu lub korzysta z usług windykacyjnych. Drugie wyjście może być tańsze.
Postępowanie przed sądem bywa kosztowne, szczególnie przy wielokrotnym wytaczaniu spraw o drobne należności. Symulacji kosztów przedsiębiorca powinien też dokonać przed zleceniem firmie windykacyjnej egzekwowania płatności. Tym bardziej, że trudniej jest znaleźć taką, która podejmie się odzyskania drobnych wierzytelności niż wysokich. W tym pierwszym wypadku windykatorzy żądają też wyższych prowizji: nawet 40 proc. dochodzonej kwoty, albo uiszczenia opłaty wstępnej za windykację.
Korzystniejsza może być sprzedaż drobnych długów, układy z dłużnikami albo powierzenie własnemu pracownikowi nakłaniania kontrahentów do polubownej spłaty zadłużenia.

Umowa z windykatorem

Zanim przedsiębiorca powierzy odzyskanie długu firmie windykacyjnej, powinien zażądać od niej referencji i zaprezentowania metod działania, ponieważ to on odpowiada za ewentualne czynności niezgodne z prawem, takie jak wywieranie fizycznej i psychicznej presji, stosowanie pogróżek, szantażu, przemocy lub wymuszania. Zastraszany dłużnik ma prawo zawiadomić prokuratora. Wprawdzie sprawa karna będzie toczyła się przeciwko bezpośrednim sprawcom, ale wierzyciel może odpowiadać za nakłanianie ich do stosowania przemocy i bezprawnych działań wobec dłużnika.
Zakres jego odpowiedzialności będzie zależał od tego, czy wiedział o metodach, jakie stosują windykatorzy, oraz czy się na nie godził. Zawsze może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, że niedokładnie sprawdził osoby, którym zlecił windykację.
Przedsiębiorca powinien zawrzeć z firmą umowę, w której określi, jakiego rodzaju windykację zleca: polubowną, sądową, komorniczą i pokomorniczą, a nawet karną. Polubowna polega na monitowaniu przez windykatorów dłużnika telefonicznie, listownie czy przez osobiste spotkania. Na tym etapie ostrzegają oni dłużnika o zamiarze wpisania go do rejestru długów, prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej. W ramach windykacji sądowej prawnicy firmy windykacyjnej wnoszą w imieniu klienta pozew, uzyskują wyrok lub nakaz zapłaty, a następnie klauzulę wykonalności.
Windykacja komornicza i pokomornicza obejmuje pełną obsługę kontaktów z komornikiem, np. nadzór nad egzekucją, wnioskowanie o przeprowadzenie jej z konkretnego majątku, o licytację ruchomości i nieruchomości, a także przeprowadzenie wywiadu gospodarczego w celu odnalezienia majątku dłużnika. Natomiast windykacja karna ma doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi, który dopuścił się oszustwa na szkodę wierzyciela, np. uszczuplił majątek podlegający egzekucji, i na jego bazie utworzył nowy podmiot gospodarczy.

Zakres windykacji

Oprócz wyboru sposobu prowadzenia egzekucji w umowie należy też określić jej zakres: czy ma dotyczyć całości, czy części roszczenia, np. należności z odsetkami czy bez, oraz wskazać, za jaki okres zostały one naliczone. Należy też podać, gdzie mają wpływać windykowane kwoty: od razu na konto wierzyciela czy na konto firmy windykacyjnej, z której następnie będą przelewane na jego konto. Przedsiębiorca powinien również udzielić firmie windykacyjnej pełnomocnictwa na piśmie i określić w nim rodzaj czynności, jakie ma ona wykonywać w imieniu i na rachunek mocodawcy.