Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że pozostałości poprodukcyjne w postaci biomasy roślinnej mogą być importowane do Polski w celu ich termicznego przekształcenia jako biomasa w elektrowniach lub elektrociepłowniach. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (DzUrz. UE L 312 z 22 listopada 2008 r., str. 3), za produkt uboczny, a nie odpady, o których mowa w art. 3 pkt 1 dyrektywy, mogą być uznane substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego. Spełnionych musi być jednak kilka warunków, np. że dalsze wykorzystywanie danej substancji lub tego przedmiotu jest pewne. Pozostałości mogą zostać wykorzystane bezpośrednio, bez jakiegokolwiek ich dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa. Warunkiem uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny jest też to, że stanowi on integralną część procesu produkcyjnego oraz dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem, np. nie prowadzi do niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Przywóz do Polski biomasy, która została zaklasyfikowana jako produkt uboczny i wypełnia wymienione warunki, nie podlega przepisom z zakresu transgraniczego przemieszczania odpadów. Jednak resztki roślinne, które są pozostałościami z produkcji, nie zostaną uznane za produkt uboczny z produkcji, jeśli zostaną zaklasyfikowane przez wytwórcę jako odpad. Podobnie jest, gdy wykorzystanie takiego materiału ma duży wpływ na środowisko naturalne lub wymaga szczególnych działań ochronnych. Produktem ubocznym nie są też przedmioty, których powstawanie wytwórca stara się ograniczyć lub unieszkodliwia się je tak samo jak odpady.

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE L 312 z 22 listopada 2008 r., str. 3).