Poprzez nowelizację rozszerzono m.in. listę podmiotów, które mogą zostać wykorzystane w celu wykonania zobowiązań upadłego uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, włączając do niej całość instrumentów finansowych, które znajdują się na rachunku rozliczeniowym upadłego. Wprowadzono również termin „dzień roboczy systemu”, który obejmuje okres, w którym wykonywane są rozliczenia lub rozrachunki. Dzień ten będzie rozpoczynał się w dniu ogłoszenia upadłości i kończył w następnym dniu kalendarzowym. Takie rozwiązanie umożliwi wykorzystanie środków majątkowych upadłego w celu wykonania jego zobowiązań wynikających ze zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu najpóźniej w dniu roboczym systemu, rozpoczynającym się w dniu ogłoszenia upadłości.

– Proponowane zmiany należy ocenić w pełni pozytywnie. Coraz szybszy rozwój obrotu gospodarczego w zakresie systemów płatności i rozrachunków, zdecydowanie wymagał poszerzenia zakresu przedmiotowego wyłączeń z masy upadłości. Ponadto, z uwagi na dotychczasowe brzmienie przepisów, duże wątpliwości w praktyce budziło dokładne określenie terminów wprowadzenia zleceń do systemu. Stąd też BCC zdecydowanie popiera propozycję wprowadzenia definicji "dnia roboczego systemu". Zmiany umożliwią ulepszenie praktyki, jak również wypełnienie konstytucyjnych wymogów precyzyjnego i pewnego prawa – komentuje Jacek Świeca, ekspert prawny BCC.