Abonent telefonii komórkowej będzie mógł żądać zablokowania dodatkowo opłacanych połączeń przychodzących na jego numer i z niego wychodzących.
Od 4 grudnia 2011 r. abonenci telefonów komórkowych będą lepiej chronieni przed nadużyciami przy korzystaniu z usług o podwyższonej opłacie, świadczonych na zasadzie subskrypcji (czyli w sposób powtarzalny). Zmiany wprowadzają przepisy ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, które wchodzą tego dnia w życie.

Informacja o subskrypcji

W materiałach reklamowych, promocyjnych lub kierowanych bezpośrednio przez SMS do abonentów dostawca usługi, który nie jest operatorem telekomunikacyjnym, lecz odpowiada za udostępnianie treści połączenia, będzie musiał informować, że dana usługa świadczona na konkretnym numerze wymaga subskrypcji. Oznacza to, że abonent musi mieć świadomość, że dana usługa będzie mu dostarczana w sposób powtarzalny, a w dodatku będzie on płacił już za samo połączenie z konkretnym numerem.
Oprócz tego dostawca usługi musi umożliwić abonentowi rezygnację z subskrypcji w każdym momencie w sposób prosty i bez obowiązku uiszczania dodatkowych opłat.

Cena połączenia

Abonent wraz z numerem usługi, za którą zapłaci drożej powinien otrzymać również informacje o cenie za jednostkę rozliczeniową albo za połączenie (wówczas gdy musi uiścić całą opłatę) – nawet gdy zostanie tylko połączony z numerem usługi. Powinien wówczas uzyskać informację o cenie brutto oraz o nazwie podmiotu, który realizuje dodatkowe świadczenie.
Gdy natomiast informacje o takich usługach będą podawane w sposób graficzny w telewizji i w prasie, konieczne jest przedstawianie ich w sposób czytelny. Tło, na którym jest podana informacja, nie może utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną usługi. Rozmiar czcionki ceny nie może być mniejszy niż 60 proc. numeru czcionki usługi. W dodatku czas prezentacji w telewizji lub internecie ceny usługi nie może być krótszy niż czas prezentacji numeru tej usługi.

Można zrezygnować i zablokować

W przypadku gdy usługa świadczona jest w sposób powtarzalny (czyli na zasadzie subskrypcji), dostawca musi umożliwić abonentowi skuteczną i natychmiastową rezygnację z usługi w każdym momencie i w sposób wolny od opłat.
Dostawca musi również umożliwić abonentowi określenie progu kwotowego dla każdego okresu rozliczeniowego albo dla każdego miesiąca kalendarzowego. Po przekroczeniu ustalonego progu dostawca natychmiast o tym go poinformuje.
Na żądanie abonenta dostawca powinien wówczas zablokować możliwość wykonywania połączeń na takie numery oraz odbierania z nich połączeń (gdy odbieranie powoduje obowiązek zapłaty ze strony abonenta). Blokowanie będzie jednak możliwe dopiero od 4 maja 2012 r.
Również w innych przypadkach abonent będzie miał prawo żądać nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na wszystkie numery usług o podwyższonej opłacie oraz przychodzących z takich numerów (chyba że nie musi za te przychodzące płacić).
Natomiast po 4 maja 2012 r. abonent będzie miał prawo określić maksymalną cenę za jednostkę rozliczeniową usługi albo za połączenie w razie gdy usługa jest taryfikowana za całe połączenie. Będzie mógł domagać się wówczas, aby usługi droższe zostały zablokowane. Nieodpłatne blokowanie połączeń obejmie te, których cena przekroczy maksymalną kwotę określoną wcześniej przez abonenta.

Rejestr numerów

Właściciel telefonu komórkowego łatwiej uzyska informacje o tym, jakie numery wykorzystywane są do świadczenia usług o podwyższonej opłacie. Rejestr numerów będzie prowadził prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej. Jest on jawny i zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej. Zawierał będzie informacje o nazwie (firmie), adresie i siedzibie dostawcy usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie, nazwę, rodzaj i zakres tej usługi, termin rozpoczęcia świadczenia oraz numer lub numery wykorzystywane przy tym świadczeniu. Rejestr zawsze będzie aktualny, ponieważ dostawcy wpisani do niego w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi powinni przekazać prezesowi UKE na piśmie lub w formie elektronicznej wymagane informacje.

Dostawca ma obowiązek zaproponować abonentom co najmniej trzy progi kwotowe: 35, 100 i 200 złotych. O ich przekroczeniu będzie on informował abonenta

Właściciel telefonu komórkowego łatwiej uzyska informacje o tym, jakie numery wykorzystywane są do świadczenia usług o podwyższonej opłacie

Podstawa prawna
Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 234, poz. 1390).