Policja będzie mogła wielokrotnie używać karty pamięci, na których zostały zapisane dowody.
Koszty postępowań karnych będą niższe. Wszystko dzięki temu, że policja będzie mogła ponownie wykorzystywać w swojej pracy karty pamięci i aparaty fotograficzne, na których zapisano zdjęcia będące dowodem w sprawie. Takie zasady będą obowiązywać po wejściu w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów. Obecnie projekt znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych.

Wielokrotne użycie

Jak wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości stworzenie nowych przepisów jest konieczne, gdyż czynności procesowe coraz częściej są utrwalane za pomocą urządzeń cyfrowych (aparatów, kamer itp.). Dotychczasowe przepisy zobowiązywały organy ścigania do dołączania do akt sprawy nośnika pierwotnego, a więc np. karty pamięci. Wymóg ten jednak nie zabezpieczenia zdaniem resortu zapisu przed nieuprawnioną ingerencją.
Po wejściu w życie omawianego rozporządzenia, jeżeli cyfrowy nośnik będzie dostosowany do wielokrotnego dokonywania i kasowania zapisów, policja będzie mogła skopiować na inny nośnik np. zdjęcie będące dowodem. Dzięki temu będzie mogła znów wykorzystywać np. aparat fotograficzny czy kartę pamięci, wykonując czynności w innych sprawach. Będzie to możliwe nawet wówczas, gdy ponowne wykorzystanie nośnika spowoduje uszkodzenie lub utratę istniejącego na nim zapisu.

Tworzenie kopii

Nie zawsze jednak będzie można korzystać powtórnie z nośników, na których dokonano zapisów obrazu lub dźwięku na potrzeby czynności procesowych. Zgodnie bowiem z projektem kopiowanie zapisu na nośnik wtórny będzie dopuszczalne tylko wyjątkowo w sprawach o:
● zbrodnie,
● występki przeciwko życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu publicznemu i wymiarowi sprawiedliwości,
● czyny popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej.
Ponadto, zgodnie z projektem, kopiowanie zapisu utrwalonego na nośniku pierwotnym lub wtórnym będzie dopuszczalne tylko na wniosek strony uprawnionej do otrzymania kopii, na potrzeby postępowania karnego lub w celu zabezpieczenia zapisu przed utratą lub zniekształceniem. Kopie będą sporządzane w laboratorium kryminalistycznym.