Gdy samolot zawraca, pasażerowie mogą dochodzić poza rekompensatą za szkodę, także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
W Unii Europejskiej prawa pasażerów samolotów uregulowane są – poza prawem krajowym państw członkowskich – rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz konwencją montrealską. Ten ostatni akt ogranicza odpowiedzialność linii lotniczych do równowartości 4750 euro na pasażera.

Hiszpanie w Paryżu

Samolot Air France z rodzinami Pato Rodríguez i López Sousa oraz Rodrigo Manuelem Puga Lueiro na pokładzie wystartował wprawdzie zgodnie z rozkładem, ale ze względu na usterkę techniczną zawrócił wkrótce po starcie na paryskie lotnisko Charles de Gaulle. Siedmiu Hiszpanów dostało wtedy rezerwacje na następny dzień, lecz tylko jeden z nich uzyskał należną mu pomoc. Państwo Pato Rodríguez zaś musieli nawet polecieć do Porto w Portugalii, skąd wzięli do domu taksówkę. Dlatego wszyscy siedmioro wystąpili do Juzgado de lo Mercantil no 1 de Pontevedra (do sądu gospodarczego nr 1 w Pontevedrze) o odszkodowanie. Za odwołanie lotu chcieli dostać po 250 euro, a Pato Rodríguez zażądali także zwrotu za taksówkę i po 650 euro na głowę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. López Sousa również wnieśli o zasądzenie zadośćuczynienia, zwrotu za posiłki na lotnisku i kosztów hotelu dla zwierząt, w którym czekał ich pies.
Reklama
Hiszpański sąd zwrócił się do luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości o wyjaśnienie, czy sytuacja, w której samolot wystartował, ale zawrócił, może być uznana za odwołanie lotu.

Za taksówkę i hotel dla psa

TS orzekł, że odwołanie lotu, o jakim mówi prawo europejskie, dotyczy także sytuacji, w których samolot zawrócił na lotnisko wylotu, a pasażerowie dostali bilety na inne loty. Aby można było stwierdzić odwołanie lotu, nie jest także konieczne, by dotyczyło to wszystkich, którzy dokonali rezerwacji na niefortunny lot. Poza tym dalsze odszkodowanie służy uzupełnieniu standardowych rozwiązań. Umożliwia to pasażerom uzyskanie rekompensaty za całość szkód i krzywd doznanych wskutek naruszenia przez przewoźnika lotniczego zobowiązań umownych. Zapłata musi się jednak mieścić w granicach przewidzianych w konwencji montrealskiej lub w prawie krajowym.
O tzw. dalszym odszkodowaniu można jednak mówić tylko wtedy, kiedy sytuacja nie została uregulowana rozporządzeniem nr 261/2004.
WYROK w sprawie C-83/10, Aurory Sousy Rodríguez i in. przeciwko Air France SA.