Można wydać decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nawet wtedy, gdy inwestycja już istnieje i chodzi tylko o jej zalegalizowanie - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Chodziło o sprawę, w której prezydent jednego z miast umorzył postępowanie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Argumentował, że może ona zostać wydana wtedy, gdy inwestycja jest planowana, a nie, gdy już istnieje. Tymczasem wniosek dotyczył wydania decyzji w celu zalegalizowania już istniejącej inwestycji.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. Ten, w wyroku z 29 września 2011 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 410/11) orzekł, że nawet jeżeli inwestycja została zrealizowana, organ administracji nie może umorzyć postępowania na podstawie art. 105 kodeksu postępowania administracyjnego. Musi rozpatrzyć wniosek ustalając warunki zabudowy lub odmawiając ich ustalenia. Nie może postępowania umorzyć.

WSA przypomniał, że sprawa została już przesądzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r. (sygn. P 37/06). To oznacza, że prezydent miasta może wydać decyzję o warunkach zabudowy w trakcie trwającego postępowania dotyczącego zalegalizowania istniejącego już budynku lub innego obiektu.