Katalogu środków dyscyplinarnych stosowanych w zakładach poprawczych nie powinno określać rozporządzenie. Tak twierdzi Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, która w tej sprawie wystosowała pismo do ministra sprawiedliwości.

Podnosi w nim także wątpliwości co do stosowanej w poprawczakach kary dyscyplinarnej polegającej na przeniesieniu wychowanka do innej placówki. RPO powołuje się w tej kwestii na zalecenia CM/Rec (2008)11 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie europejskich reguł dla młodocianych przestępców objętych sankcjami lub środkami alternatywnymi. Z dokumentu tego wynika, że młodociani nie mogą być przenoszeni w ramach środka dyscyplinarnego. Komitet uzasadnił, że dyrektor zakładu poprawczego powinien być uprawniony do złożenia wniosku o przeniesienie podopiecznego do innego ośrodka, ale możliwość ta nie powinna być wskazana w katalogu kar wymierzanych przez personel placówki.

Ponadto RPO wskazuje, że zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 33, poz. 178) minister sprawiedliwości nie jest upoważniony do określania katalogu kar dyscyplinarnych stosowanych w zakładach poprawczych. W rozporządzeniu może określić jedynie rodzaje schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych, ich organizację, sposób wykonywania nad nimi nadzoru oraz zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu w nich nieletnich. Minister ma także prawo ustalać sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Zdaniem RPO nie można uznać, że katalog kar i nagród wchodzi w zakres pojęcia „zasady pobytu w placówce”.