Osoby starające się o etat asystenta prokuratora będą zwolnione z konieczności odbywania rozmów kwalifikacyjnych. Konkurs będzie się składał z testu oraz z zadania polegającego na opracowaniu rozwiązania dwóch kazusów.
Prawnicy, którzy zamierzają ubiegać się o stanowisko asystenta prokuratora, muszą się liczyć z tym, że niedługo zmienią się zasady egzaminowania kandydatów do tego zawodu. 19 października wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora. Wydana przez ministra sprawiedliwości w połowie września regulacja wprowadza zasadę pełnej pisemności egzaminu dla kandydatów. Praca konkursowa będzie składała się z dwóch części obejmujących materię prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury. Pierwszym etapem będzie rozwiązanie testu składającego się z 36 pytań jednokrotnego wyboru. Druga część pracy to rozwiązanie dwóch kazusów. Zadanie będzie polegało na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Koniec z uznaniowością

Dotychczas konkurs na asystenta prokuratora składał się z testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wybranych regulacji prawnych oraz umiejętności praktycznego posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych i programów prawniczych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości. Jak podkreśliło ministerstwo, sprawdzanie informatycznych umiejętności kandydatów jest niecelowe. O etat mogą się ubiegać osoby z ukończoną aplikacją prokuratorską lub aplikacją ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zostały więc one zweryfikowane pod tym kątem w trakcie odbywanego szkolenia aplikacyjnego.
W nowych przepisach zrezygnowano również z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Ma to wyeliminować uznaniowość przy prowadzeniu postępowania konkursowego.

Etat dla najlepszego

Konkurs będzie trwał 90 minut. Prace będą oznaczane indywidualnym kodem i sprawdzane przez dwóch członków komisji konkursowej. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyzna 1 punkt. Każdy z kazusów komisja oceni w skali od 0 do 6 punktów. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora będą mogli zostać zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.
Po zakończeniu konkursu komisja obliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskaże kandydata, który uzyskał najlepszy wynik. W przypadku tej samej liczby punktów komisja dokona wyboru kandydata w drodze głosowania, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia. W przypadku równej liczby głosów decydujący będzie głos przewodniczącego komisji.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący sporządzi pisemne uzasadnienie wyboru kandydata, wskazując w szczególności, które dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje wzięto pod uwagę.

Kompetencje asystenta

Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń) oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania. Asystent prokuratora jest uprawniony także do wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem prowadzonym przez policję oraz przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego niektórych czynności procesowych. Zaliczają się do nich: przesłuchanie świadka, zatrzymanie rzeczy i przeszukanie, oględziny i eksperyment procesowy. Wszystkie te czynności może dokonywać jednak wyłącznie w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora.
Asystenci prokuratorów
Na stanowisku asystenta prokuratora może zostać zatrudniony ten, kto:
● jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
● posiada nieskazitelny charakter;
● ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce;
● ukończył 24 lata;
● ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Podstawa prawna
Par. 1 – 14 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2010 r. nr 210, poz. 1257).